Příjem objednávek

352 683 061

775 736 610

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Technické služby > Zimní údržba

Zimní údržba 2018-2019

 

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

 

v Kynšperku nad Ohří a spádových obcích  

 

na zimní období 

2018 - 2019

 

Nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2018

jednatel

Miroslav Horálek

 

O B S A H:

 

Textová část

 

I.                    Úvodní ustanovení

 

II.                 Základní pojmy

 

III.               Technologické postupy

 

IV.              Odpovědnost za zimní údržbu místních komunikací

 

V.                 Přehled udržovaných místních komunikací dle pořadí důležitosti

 

VI.              Stanovení tras pracovních okruhů včetně použitých mechanizmů

 

VII.            Komunikace u nichž se zimní údržba neprovádí.

  

Řešení kalamitních situací – Havarijní komise

 

Lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdnosti úseku silnic ve vlastnictví jiných subjektů

 

Právní doložka o schválení Radou města Kynšperk nad Ohří

 

 

Přílohy :

 

č.1 - Mapová část

č.2 - Nařízení města Kynšperk nad Ohří č.2/2008 ze dne 1.12.2008, ve znění pozdějších doplnění č.2/2009 a 1/2012

č.3 - Plán zimní údržby místních komunikací v KnO a spádových obcích na r.2018-2019.pdf

 

 

I.

Úvodní ustanovení

 

Úkolem zimní údržby místních komunikací včetně chodníků (dále jen „místních komunikací“) na území města Kynšperk nad Ohří a spádových obcí je po celé zimní období zajištění zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, zaviněných zimními povětrnostními vlivy, v souladu s tímto plánem.

 

Rozsah činností a povinností Správy majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o., která zajišťuje zimní údržbu místních komunikací a úseků přechodů průjezdných úseků silnic ve vlastnictví jiných vlastníků (dále jen „průjezdné úseky silnic“) na základě Smlouvy o údržbě města Kynšperk nad Ohří (dále jen „pověřená organizace“),  je stanoven obecně závaznými předpisy.

V  zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic zcela odstranit, ale pouze zmírnit. Z důvodu, že není možné okamžitě ve všech katastrálních územích města závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, proto jsou tímto plánem stanoveny místní a časové priority a místní komunikace jsou rozděleny do tří pořadí důležitosti.

Priority zimní údržby místních komunikací vyplývají jak ze společenské potřeby obyvatel města,  tak z technických a ekonomických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby městských komunikací je základním dokumentem pro provádění prací, spojených se zimní údržbou těchto komunikací.

Plán zimní údržby komunikací je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti města Kynšperk nad Ohří jako vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům  z  titulu nezmírnění závad v jejich sjízdnosti a schůdnosti.

                                                                                                                       

 

II.

Základní pojmy

 

Obecně závaznými právními předpisy pro provádění zimní údržby místních komunikací jsou:

zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále jen zákon) ve znění pozdějších předpisů

vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon (dále jen vyhláška) ve znění pozdějších předpisů

Nařízení města Kynšperk nad Ohří č.2/2008 ze dne 1.12.2008, ve znění pozdějších doplnění č. 2/2009 a 1/2012

 

Povinnosti a úkoly pro provádění zimní údržby místních komunikací výslovně tímto Plánem zimní údržby místních komunikací neupravené se řídí ustanoveními v tomto odstavci uvedenými obecně závaznými předpisy, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy České republiky v platném znění.

 

 

Zimní údržbou místních komunikací   se  podle pořadí důležitosti rozumí  zmírňování   závad  vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve  sjízdnosti  a ve schůdnosti   na   těchto místních komunikacích a průjezdných úsecích silnic (§ 41, odst. 1 vyhlášky).

 

Sjízdnost místních komunikací je stav komunikací, který umožňuje   bezpečnou jízdu silničních i jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům (§ 26 odst.1 zákona).

 

Schůdnost místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic je takový stav  komunikací a úseků, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu  a dopravně technickému stavu těchto komunikací, povětrnostní situaci a jejím důsledkům (§ 26 odst. 2 zákona).

 

Závadou ve sjízdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu  komunikace a povětrnostní situaci a jejím důsledkům (§ 26 odst. 6 zákona).

 

Závadou ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 7 zákona).

 

Kalamitní situací se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti městských komunikací, které vzniklo nadměrným spadem sněhu, zpravidla spojeného se silným mrazivým větrem nebo mimořádným tvořením náledí nebo námrazy za předpokladu, že tyto události způsobí nesjízdnost a neschůdnost městských komunikací  v katastru  města a spádových obcí.

 

Organizací pověřenou k zimní údržbě městských komunikací je Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o., IČO 25233556, se sídlem Chebská 697, 357 51 Kynšperk n./O (dále jen „pověřená organizace“).

 

Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu běžného roku do 31. března roku následujícího. V tomto období je zajišťována zimní údržba  dle tohoto plánu. Vznikne-li zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů, přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem Správy majetku Kynšperk spol. s r.o.

 

 

 

III.

Základní technologické postupy

 

Odklízení sněhu mechanickými prostředky

Z ekologického i ekonomického hlediska je nejvýhodnější technologií zimní údržby odklízení sněhu a to jak mechanizačními prostředky, tak manuálním úklidem.

Sníh je odstraňován podle technických možností tak, aby se zabránilo jeho zhutnění provozem. Úklid sněhu je zahájen nejpozději v době, kdy vrstva sněhu dosáhne cca 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje v souladu se stanovenými prioritami  stanovených komunikací. Na místních komunikacích,  zařazených tímto plánem do I. pořadí důležitosti, je odstraňování sněhu prováděno v celé šířce vozovky, na městských komunikacích, zařazených tímto plánem do II. pořadí důležitosti, je úklid sněhu prováděn pouze v jednom pruhu o šířce 3,5m. Po ukončení trvalého sněžení a odklizení napadaného sněhu bude zahájen posyp městských komunikací a chodníků inertními materiály.

 

Zdrsnění  náledí  nebo provozem ujetých sněhových vrstev.

Zdrsnění bude prováděno přednostně inertními materiály (písek, drť), jejichž zrnitost nebude menší než 5mm, které ulpí na povrchu vrstvy  náledí, resp. ujetých sněhových vrstev a zvýší koeficient tření. Jde o opatření  krátkodobé, kdy provozem dochází k odvátí materiálu na okraj vozovky. Z toho důvodu bude posyp městských komunikací s dopravním provozem prováděn inertními materiály v celé délce jen na dopravně exponovaných a nebezpečných místech jako jsou křižovatky, stoupání, klesání, ostré směrové oblouky, přechody pro chodce apod.

V případě vzniku náledí na městských komunikacích, které jsou dle tohoto plánu udržovány inertními posypovými materiály, bude využito výjimečně, při neúčinnosti  těchto materiálů, směsných, eventuálně i chemických posypových prostředků. Rozhodne o tom  vedoucí pracovník zimní údržby v závislosti na vývoji povětrnostní situace. 

 

Odstraňování náledí a zhutněného sněhu chemickými posypovými materiály

Na dopravně důležitých svažitých městských komunikacích a schodech budou výjimečně použity chemické posypové prostředky k odstranění sněhu a náledí.

Posyp chemickým materiálem bude prováděn pouze mimo období sněžení a jen tehdy, nepřesáhne-li sněhová vrstva 3 cm. V jiných případech bude prováděn posyp v kombinaci s pluhováním.

 

Údržba chodníků a přechodů průjezdních úseků silnic

Zmírňování závad ve schůdnosti bude na chodnících, přechodech a ostatních pěších komunikacích provedeno mechanickým odklizením sněhové vrstvy a posypem inertními materiály, případně v kombinaci s pluhováním, na chodnících zařazených tímto plánem do I. pořadí důležitosti v šířce alespoň 1,2 m, na ostatních alespoň v jednom pruhu širokém min. 75 cm. Použití chemických materiálů je povoleno zcela výjimečně a odůvodněně. Na exponovaných místech budou k dispozici zásobníky s inertním posypovým materiálem, případně meziskládky-viz. mapa.

 

Ruční úklid sněhu a ruční posyp

Ruční úklid sněhu a ruční posyp městských komunikací bude  realizován všude tam, kde není možno z technických důvodů použít mechanizační prostředky (přechody pro chodce, schody, rampy, hřbitovní komunikace apod.). K posypu se přednostně využije inertních materiálů.

 

Odvoz sněhu

Odvoz sněhu bude prováděn při spadu většího množství sněhu, zpravidla pouze při vyhlášení kalamitní situace. Odvoz bude prováděn přednostně z autobusového nádraží, následně školská zařízení a zdravotnická zařízení, střed města a postupně do okrajových částí. Sníh bude deponován na skládce Správy majetku Kynšperk spol. s r.o. v ul. Pochlovické.

 

 

IV.

 

Odpovědnost a povinnosti při zimní údržbě místních komunikací

 

Základní povinnosti na úseku údržby zimních komunikací:

 

 1. vlastníka místních komunikací:
 • zajistit potřebné finanční prostředky pro provádění zimní údržby
 • smluvně zajistit pověřenou organizaci pro provádění zimní údržby
 • kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby
 • pověřené organizace:

B. pověřené organizace:

 • zajistit včasnou přípravu techniky, nářadí, pracovníků a posypových materiálů pro provádění zimní údržby
 • v souladu s tímto plánem a uzavřenou Smlouvou o údržbě města Kynšperk nad Ohří a platnou legislativou zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací

 

C. vedoucího výkonného pracovníka pověřené organizace:

 • sledovat předpověď a vývoj počasí a v případě potřeby svolat pracovníky pro provádění zimní údržby
 • řídit a kontrolovat průběh zimní údržby komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci
 • úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s ostatními orgány obce, s Policií ČR a dalšími odpovědnými orgány

 

D. uživatelů místních komunikací:

 • přizpůsobit chůzi a jízdu stavu místních komunikací, který je v zimním období obvyklý
 • při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve
 • schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atd.)
 • při chůzi po chodníku používat té části, která je posypána posypovým materiálem
 • při přecházení komunikací používat k přechodu označený přechod pro chodce, na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti

Odpovědnost za zimní údržbu města je stanovena Smlouvou o údržbě města Kynšperk nad Ohří, uzavřenou městem Kynšperk nad Ohří na straně jedné jako objednatel a Správou majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o. na straně druhé jako dodavatel, dále pak pracovními náplněmi příslušných pracovníků Správy majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o.:

 

Miroslav Horálek, jednatel                     mobil:   777 128 400

Ladislav Vitek  mistr střediska  TS        mobil:   725 660 895    

Vedoucím výkonným pracovníkem zimní údržby u pověřené organizace je  ustanoven:

 

Ladislav Vitek            mobil:  725 660 895

 

Zajištěnost pracovníků  a mechanizačních prostředků k realizaci zimní údržby Správy majetku pro zimní údržbu  2018 - 2019:

 

a) v pracovní době  od 6:30 – 15:00 hod.  bude zajišťovat zimní údržbu minimálně 8 pracovníků v profesích – řidič, manipulační dělník.

 

b) v mimopracovní době  15:00 – 6:30 a ve dnech pracovního volna a o svátcích budou držet stálou pohotovost v místě bydliště 3 pracovníci.

 

c) případech očekávaného zhoršení klimatických podmínek spojených s větším spadem sněhu bude zajištěno 6-12 pracovníků v místě bydliště.

 

Mechanizační prostředky, kterými disponuje Správa majetku spol. s r.o. k zajištění zimní údržby městských komunikací:

 

 • Malotraktor s radlicí 1ks
 • Fumo s radlicí 1ks
 • Zetor 8011 s radlicí 1ks
 • TEREX TX 760 1ks
 • Avia D75N 1ks
 • Avia D120L 1ks 
 • Avant 1ks

 

Rozpis čet (pracovních skupin) a jejich vedoucích:

(vedoucí pracovníci jednotlivých skupin jsou vytištěni tučně):

 

1. četa

2. četa    

3. četa        

4. četa    

5. četa          

6. četa    

7. četa

8. četa

Malotraktor    

Fumo            

Zetor              

Terex            

Avia75  

Avia 120            

Avant

Manipulační dělník

Manipulační dělník

J. Borovka

M. Pastorek

L. Vitek

L. Vitek

J. Borovka

M. Stelmach

S. Horák

K. Kardoš

J. Klindera

J. Horák

L. Zolotar

 

P. Pastorek

 

J. Titěra

K. Malý

 

 

 

 

 

 

M. Sivák

J. Horák

 

 

 

 

 

 

P. Mlejnková

M. Kapko

 

 

 

 

 

 

V. Staněk

M. Zouhar

 

 1. Čety 1,2,3,4,5 a 6, zajišťují schůdnost a průjezdnost jim přidělených úseků z rozpisu priorit zimní údržby městských komunikací prostřednictvím jim přidělených mechanizačních prostředků.
 2. Četa č. 7 je operativně přidělována vedoucím výkonným pracovníkem zimní údržby jednotlivým četám dle potřeby.
 3. Pracovníci čety č. 8 zajišťují výkon zimní údržby a pohotovostní službu na ručním zajištění schůdnosti chodníků, přechodů průjezdních úseků silnic, schodů, ramp, parkových a hřbitovních komunikací a doplňují  čety č. 1 až 5.

Pokud si to situace vyžaduje, budou pracovní  čety operativně doplňovány  o další pracovníky Správy majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o.

 

 

  V.

 

Rozdělení místních komunikací včetně chodníků podle pořadí důležitosti

 

S ohledem na dopravní význam, intenzitu provozu, vedení linek autobusové dopravy a další jsou místní  komunikace rozděleny do tří pořadí důležitosti:

 

I. pořadí důležitosti

- místní komunikace a chodníky k veřejným dopravním prostředkům, školám a zdravotnickým zařízením:

 

Místní komunikace včetně chodníků v celkové délce 10.782,20m, chodníky ul. Sokolovské a Chebské  v celkové délce 1406m a schody u Evangelického kostela 296m.

 

1 - ul. Nerudova                                            950,20m

2 - J.K.Tyla                                                   771,20m

3 - J.z Poděbrad                                            373,30m

4 -  Nám. SNP                                               917,20m

5 -  J. Žižky                                                   173,90m

6 - Nám. 5.května                                         349,50m

7 - M. Gorkého                                             317,10m

8 - M.Jana Husa                                            206,80m

9 – schody u Evangelického kostela                  292m   

10 – Na Příkopech                                         177,80m

11 – Dlouhá                                                   292,60m  

12 – Palackého                                               438,20m

13 – Okružní                                                  982,90m

14-  cesty k lávce přes Ohři      

15 – U Pivovaru                                          1004,90m

16 – Nádražní                                               240,00m

17 – J.A.Komenského                                  300,40m

18 – Mládeže                                                227,80m

19 – Školní                                                  1491,00m

20 – Zahradní                                                146,70m

21 – Chebská chodníky                                802,72m

22 – Sokolovská chodníky                           603,80m

  

II. pořadí důležitosti

- místní komunikace a chodníky s menším provozem:

 

Místní komunikace  v celkové délce 7040,30m.

 

1b  Svatopluka Čecha                            100,00m

2b  J.Jiskry                                             649,90m

3b  Prokopa Holého                               151,00m

4b  Malá ulička                     

5b  Zámečnická                                     160,60m

6b  P. Bezruče                                      2183,30m

7b  K.H.Borovského                              408,50m

8b  M.Tyrše – chodník                             32,30m

9b  B.Němcové                                      394,50m

10b  Knoflíková                                     280,00m

11b  Havířská                                         111,80m               

12b  Truhlářská                                      181,90m

13b  Staré Náměstí                                823,10m

14b  U Tavírny                                       243,00m

15b  Pobřežní                                         475,00m

16b  Hornická                                        162,00m

17b  Pochlovická – chodník                  202,00m

18b  Pochlovická část                              96,00m

19b  Na Hrázi                                        385,40m

 

 

III. pořadí důležitosti

- místní komunikace - ostatní:

 

Místní komunikace  v celkové délce 16419,40m, v mapě označené žlutě

 

1c  B.Smetany                                         191,90m

2c  V.Nováka                                            72,00m

3c  J.Suka                                                 17,90m

4c  A.Dvořáka                                         130,20m

5c  Pod Hřbitovem                                  258,00m

6c  Slepá                                                    96,20m

7c  Třebízského                                       118,90m

8c  A.Jiráska                                            209,80m

9c  Heydukova                                         171,00m 

10c  Potoční                                             198,30m

11c  F.Křižíka                                          184,70m

12c  Strmá                                                  87,50m

13c  Zámecká                                           101,00m

14c  Zlatá                                                1084,00m

15c Liboc, Chotíkov                             10724,00m

16c Štědrá                                                 622,00m

17c Kamenný Dvůr                                 2152,00m

18c Barvířská 104,00m

19c E. A. Orlického 121,00m

 

VI.

Stanovení tras pracovních okruhů včetně použitých mechanizmů

 

Posypové a úklidové trasy na místních komunikacích:

 

TRASA č. 1

I. pořadí 

-  pluhování + inertní posyp, příp. chemicky

na mapě značeno červeně

 

TRASA č. 2

II. pořadí

- pluhování +   inertní posyp, příp. chemicky

- na mapě značeno  zeleně

 

TRASA č. 3

III. pořadí

- pluhování +  inertní posyp, resp. chemicky

na mapě značeno  žlutě

 

 

VII.

Úseky místních komunikací, na kterých pro jejich malý dopravní význam není

zajišťována zimní údržba:

 

 

 1. ulice pod Domovem na parcele č.491 k.ú. Kynšperk nad Ohří
 2. stezky na Zámeckém vrchu na parcele č.525/1 k.ú. Kynšperk nad Ohří
 3. komunikace od Sokolovské ul. Směrem na Kukačku na parcele č.838/1 a 838/3  k.ú.  Kynšperk nad Ohří.
 4. komunikace Pod lesem za mostkem přes Suchý potok na parcele č.1553/3 k.ú. Kynšperk nad Ohří.
 5. naučná stezka nad rybníkem Sýkorák na parcele č.1217/1,1223/1 a 1223/2 k.ú. Kynšperk nad Ohří
 6. komunikace z Bezručovy ul. K bažantnici na parcele č.1298/3 k.ú. Kynšperk nad Ohří
 7. komunikace z Dolní Dobroše do ul. Na hrázi na parcele č.1316 a 1317/3 k.ú. Kynšperk  nad Ohří
 8. komunikace v Liboci – za železniční tratí směrem k objektu Sociální služby, příspěvková organizace, a k silnici  na Horní Pochlovice na parcelách  č.11 k.ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří, 4/2, 5/1 a  159/1 v k.ú. Dolní Pochlovice.
 9. komunikace od čp.50/42v Pochlovické ulici, podél zemědělského objektu na parcelách č.147/3 a 137 k.ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří a p.č. 95  k.ú. Dolní Pochlovice.

   

 

  VIII.

Řešení kalamitních situací

 

Kalamitní situace je vyhlašována starostou města na základě požadavku pověřené organizace v případě, že pověřená organizace nemůže zajistit zimní údržbu podle schváleného plánu (mimořádně nepříznivé povětrnostní podmínky, např. spad velkého množství sněhu, tvorba ledovatky a náledí na většině území města apod.).

Po dobu vyhlášené kalamitní situace přestává platit tento plán zimní údržby a provádění zimní údržby řídí starosta města. Ke zvládnutí kalamitní situace je oprávněn povolat členy Sboru dobrovolných hasičů Města Kynšperk nad Ohří.

 

IX.

 

Lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a

průjezdnosti úseku silnic ve vlastnictví jiných subjektů

 

Pověřená organizace zabezpečuje zimní údržbu tak, aby pokyn k zahájení příslušného zásahu byl vydán neprodleně po zjištění jeho potřeby a aby pluhování bylo prováděno již v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení.

 

Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací včetně chodníků a průjezdnosti úseku silnic:

 

 • v době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhl 5 cm nebo v případě vzniku souvislé vrstvy náledí
 • v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm nebo v případě vzniku souvislé vrstvy náledí

 

Místní komunikace jsou pro účel zajištění jejich zimní údržby rozděleny do 3 pořadí důležitosti (viz článek V. tohoto plánu). Zimní údržba místních komunikací se bude provádět podle následujícího časového harmonogramu tak, aby byla zajištěna sjízdnost místních komunikací a schůdnost chodníků stanovená tímto plánem v těchto lhůtách:

 

 1. pořadí důležitosti nejdéle do 4 hod
 2. pořadí důležitosti nejdéle do 12 hod
 3. pořadí důležitosti ihned po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin

Tento časový limit je stanoven od doby časového limitu stanoveného pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací uvedeného v odst.1. tohoto článku.

 

Ve výjimečných případech vzniku kalamitních situací (za trvalého hustého sněžení, sněžení s větrem, mrznoucího deště apod.), kdy nelze ani s nasazením veškeré techniky a všech pracovníků zajistit sjízdnost a schůdnost všech místních komunikací dle harmonogramu, mohou být v míře časově nezbytné přednostně ošetřovány místní komunikace související se zajištěním zásobování, zdravotní péče, hromadné dopravy, požární ochrany apod.

 

 

 X.

 

Právní doložka

 

Plán zimní údržby místních komunikací v Kynšperku nad Ohří a spádových obcích na zimní období 2018-2019 byl projednán a schválen Radou města Kynšperk nad Ohří na její schůzi dne 07. listopadu 2018 usnesením č. RM 260/2018.